Regulamin zawodów podlodowych

III. 4.  REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM

1.         TEREN ZAWODÓW

1.1.      Zawody mogą odbywać się na akwenach, których warstwa lodu wynosi minimum 15 cm grubości.

1.2.      Sektory wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości. Długość każdego sektora wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów na jednego zawodnika. Wymiary sektorów ustala się tak, aby na każdego zawodnika przypadało nie mniej niż 400 m2. Minimalna głębokość łowiska, nie mniejsza niż 1,50 metra a maksymalnie do 9,00 m.

1.3              Miejsce usytuowania sektorów jest określone przez organizatora zawodów, z uwzględnieniem właściwości akwenu.

1.4              Sektory są oznaczane tabliczkami z literami A,B,C itd., a granice chorągiewkami, szerokość pasa neutralnego między sektorami nie mniejsza niż 5 metrów.

1.5              Sektor zawodów musi być ze wszystkich stron oddzielony od widzów pasem neutralnym o szerokości nie mniejszej niż 10metrów.

2.         SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.1       Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30 cm, trzymaną w ręku, wyposażoną tylko w jedną mormyszkę.

- Za wędkę podlodową uważa się: wędkę wykonaną z dowolnego materiału o łącznej długości nie mniej niż 30 cm)

- Długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk            pojedynczy wlutowany. Kolor i kształt mormyszki dowolny.

- Zawodnik może mieć przy sobie nieograniczoną ilość wędek zapasowych.

- Sygnalizator brań (kiwok) jest wliczany do długości wędki.

- Zawodnik w czasie zawodów używa wiertła ręcznego do lodu.

Zabrania się:

- doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia,

- stosowania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania zawodów,

- używanie środków łączności (np. telefonów, radiotelefonów itp.) w czasie        trwania tur zawodów,

- używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,

- stosowania mechanicznych wierteł.

2.2              W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz żywych, martwych i sztucznych rybek oraz ich części, jak również ikry ryb i jaj mrówek. Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych. Limit dla jednej tury używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie do 5 litrów zanęty. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Przynęty musza być przedstawione do kontroli w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami „FIPSed” . Jokers i ochotka ( 1 litr) mogą być przedstawione do kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ ochotki w pudełku 0,25 l i ¾ jokers w pudełku 0,75 l). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie oraz 0,5 litra innych robaków. Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 20 minut przed pierwszym sygnałem zawodów w miejscach ustalonych w czasie odprawy technicznej. Po kontroli przynęty i zanęty kontrolowani zawodnicy muszą przejść do pasa neutralnego.

Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną.

Organizator może zmniejszyć limit używanych zanęt i przynęt informująco tym w Komunikacie Nr1.

2.3              Otwory w lodzie wolno wykonywać wyłącznie świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 20cm. Dopuszcza się stosowanie haka do „lądowania” ryb wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół ( wkręcony w lód ).

2.4              Każdy zawodnik i sędzia musi być wyposażony w zabezpieczenia antypoślizgowe.

3.         ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1.            Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na kategorie.

3.2.            Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia ( w zwodach z cyklu GPx Polski decyzję w powyższej sprawie podejmuje Prezydium GKS).

3.3.            Zawody trzyturowe, dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie na każdą z tur.

3.4.            Organizator zawodów zapewnia każdemu zawodnikowi po dwie chorągiewki do oznaczania otworu w lodzie (otworem nazywamy odwiert na wylot w lodzie), z numerami odpowiadającymi numerom na identyfikatorach zawodnikach. Wymiary chorągiewek są dowolne, muszą być widoczne dla innych zawodników i sędziów.

3.5.            Podczas odprawy technicznej odbywa się komputerowe lub ręczne losowanie sektorów dla zawodników na poszczególne tury zawodów oraz numerów drużyn i numerów zawodników indywidualnych, pod którymi w czasie tur będą występowali.

Przykład: w zawodach uczestniczy 12 drużyn oraz 7 zawodników indywidualnych, każda drużyna otrzymuje jeden wspólny numer a zawodnicy indywidualni kolejne dalsze numery tj. od 13 do 19.

3.6.            W każdym sektorze musi znajdować się po jednym zawodniku z każdej drużyny.

3.7.            Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych, lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 1,5 godziny.

3.8.            Przed pierwszym sygnałem (w czasie ustalonym podczas odprawy technicznej) zawodnicy odnotowują swoją obecność u sędziego sektorowego.

3.9.            Obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnicy wchodzą do swojego sektora i zajmują stanowiska wybrane przez nich do wiercenia otworów i zaznaczają je chorągiewką. W czasie wejścia zawodników do sektora noże wiertła muszą znajdować się w pokrowcu. Pokrowiec jest zdejmowany z noża wiertła przed samym użyciem. W sektorze zawodnicy rozmieszczają się w odległości, co najmniej 5 metrów jeden od drugiego. W przypadku sporu, przy umieszczeniu chorągiewek zawodników w odległości mniejszej niż 5 metrów, spór jest rozstrzygany przez sędziego, w tym poprzez losowanie;

- drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie łowienia. Zawodnicy mogą swobodnie przemieszczać się w swoich sektorach i wiercić nieograniczoną liczbę otworów. Stanowisko jest uważane za zajęte po rozpoczęciu wiercenia otworu oznaczonego chorągiewką. Za rozpoczęcie wiercenia jest uważane ustawienie wiertła na lodzie. Łowienie jest dozwolone nie bliżej niż 5 metrów od oznaczonych chorągiewkami obcych otworów. Chorągiewka winna znajdować się na lodzie w odległości nie większej niż 30 cm od zajętego otworu i być widoczna dla sędziów i innych zawodników. Zawodnikom zabrania się pozostawiania obok niezajętych otworów jakichkolwiek innych przedmiotów, oprócz wiertła. Zabronione jest łowienie ryb w otworze nieoznaczonym chorągiewką. Do łowienia zalicza się każde wykorzystanie otworu, w tym wiercenie otworu i nęcenie;

-.trzeci sygnał – oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut.

- czwarty sygnał – oznacza zakończenie zawodów.

               Po czwartym sygnale nie zalicza żadnej ryby wyjętej z wody.

3.10.              Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie

               i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom.

3.11.              Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.

3.12.       Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu, zanęt i przynęt. Za zgodą sędziego możliwa jest wymiana wiertła w razie jego uszkodzenia. Dostęp do strefy neutralnej mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez Sędziego Głównego. Trenerzy oraz osoby upoważnione do poruszania się w strefie neutralnej nie mogą przeszkadzać sędziom w wykonywaniu ich obowiązków, ani bezpodstawnie podważać ich decyzji. W przypadku nie stosowania się do poleceń sędziego osoby te otrzymują ostrzeżenie. Powtórne naruszenie przepisów skutkuje usunięcie ze strefy neutralnej.

               Sędzia sektorowy i sędziowie kontrolni w czasie trwania tury zawodów przebywają wewnątrz swojego sektora w takim miejscu, aby nie przeszkadzali zawodnikom ( max 3 sędziów kontrolnych w sektorze).

3.13.                       Po zakończeniu zawodów zawodnik pozostaje przy swoim otworze, aż do momentu przybycia sędziego, przekazuje ryby sędziemu i jest obecny (lub jego przedstawiciel) przy ważeniu ryb. Po podpisaniu karty startowej nie są przyjmowane żadne odwołania lub protesty dotyczące wagi i jakości złowionych ryb.

  1. 4.        SANKCJE  KARNE STOSOWANE  WOBEC ZAWODNIKÓW

4.1.                           Upomnienie (żółta kartka) za:

-               łowienie ryb w otworze nie oznaczonym chorągiewką,

-               pozostawienie wiertła nie wkręconego w lód,

-               pozostawienie obok wolnych otworów dodatkowego sprzętu,

-               pozostawienie wędki na lodzie,

-               przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,

-               opuszczenie sektora bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego.

-               nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.

-               nie sportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego lub innych osób.

4.2                    Dyskwalifikacja (czerwona kartka) za :

-                 przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze zawodów  lub w innym czasie i miejscu niż tura zawodów, oraz ryb będących pod ochroną

-                 stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

-        używanie sprzętu niezgodnego z przepisami,

-                 wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt, przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów,

-        łowienie ryb w innym niż wylosowanym sektorze,

-                 używania echosond, kamer podlodowych w czasie oficjalnego treningu i trwania zawodów ,

-        używania środków łączności w czasie trwania tur zawodów,

-        używanie żywej lub martwej ryby, jako przynęty,

-  powtórne naruszenie przepisów po upomnieniu za wykroczenia według pkt. 4.1.

4.3          Otrzymanie żółtej kartki jest odnotowywane w karcie zawodnika i wynikach zawodów. Obowiązuje w całym cyklu zawodów w danym sezonie startowym. Otrzymanie drugiej żółtej kartki powoduje automatycznie otrzymanie czerwonej kartki i wykluczenie ( dyskwalifikację) w zawodach w których zawodnik otrzymał drugą żółta kartkę. Otrzymanie czerwonej kartki powoduje wykluczenie ( dyskwalifikację ) zawodnika z zawodów w których otrzymał czerwoną kartkę.

               W następnym cyklu zawodów w następnym sezonie zawodnicy ukarani startują z czystym kontem.

  1. 5.                        RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

5.1                    W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.

5.2                    Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

5.3                    Ryby po złowieniu powinny zostać zabite i przechowywane w oznakowanych pojemnikach dostarczonych przez organizatora.

5.4                    Ryby złowione w zawodach zabezpiecza organizator.

6.            PUNKTACJA

6.1                    Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

6.2                    Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zbrudzonych, oblodzonych lub trzymanych w wodzie, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 50% punktów wagowych z ilości punktów uzyskanych.

Karpie
2017-05-13
Mistrzostwa Okręgu PZW Gdańsk w dyscyplinie spławikowej.
2017-05-07
I GPx Okręgu PZW Gdańsk 2017 w dyscyplinie spławikowej za nami :-)
2017-04-23
.
2017-04-13
Troć
2017-04-06
Puchar Maver
2017-03-25
Rozgrzewka przed Pucharem Mavera
2017-03-19
ZMIANY !!!!! MAVER !!!!
2017-03-02
Podlodowe Mistrzostwa Okręgu PZW Gdańsk tura II
2017-02-19
Podlodowe Mistrzostwa Okręgu PZW Gdańsk tura I
2017-02-18
Więcej artykułów