Regulaminy klubu WKS Radunia

 1

REGULAMIN

WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

WKS RADUNIA ŻUKOWO

02.02.2015

 

I. Postanowienia ogólne

1. Wędkarski Klub Sportowy PZW WKS RADUNIA ŻUKOWO, zwany

dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego,

skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wyczynowo sport wędkarski.

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr P-2/14 Zarządu Okręgu PZW z dnia 28.02.2014 zatwierdzoną uchwałą Z-1/14 z dnia 18.02.2014 i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy.

3. Siedzibą władz klubu jest 80-330 Żukowo, ul. Mickiewicza 23

4. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich.

 

II. Cele i środki działania klubu

1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w

dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach portowych.

2. Klub realizuje swoje cele poprzez :

1) doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,

2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami organizacyjnymi

PZW,

3) czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą,

4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej ,

5) pozyskiwanie sponsorów,

6) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.

 

III. Członkowie klubu

1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany

udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego

współzawodnictwa.

2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca

poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy

sponsoringu.

3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji

członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.

4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego klubu.

5. Członek klubu ma prawo :

1) wybierać i być wybieranym do władz klubu,

2) uczestniczyć w pracach klubu,

3) reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za

granicą,

4) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu,

5) poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu,

6) nosić odznakę klubu,

7) być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe.

6. Członek klubu ma obowiązek :

1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu,

2) przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu,

3) dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących wyposażenie

klubu,

4) kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz strzec

etycznych zachowań,

5)opłacać w terminie składkę członkowską klubu

- składkę członkowska należy opłacić w terminie do 31 stycznia

- wysokość wpisowego ustala się na kwotę 30 zł (słownie: trzydziestu zł)

- wysokość składki członkowskiej ustala się na kwotę 70 zł (słownie: siedemdziesiąt zł)

- wysokość składki członkowskiej ulgowej ustala się na 30 zł (słownie: trzydzieści zł) Składka ulgowa przysługuje:

- dla młodzieży szkolnej do 18 roku życia. Ulga przysługuje do końca roku kalendarzowego w którym ukończono określony wiek.

- dla kobiet

-  Od osób, którym przysługuje stawka ulgowa nie jest pobierana opłata wpisowego.

 

7. Członkostwo klubu ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji członka klubu,

2) uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku : nie przestrzegania

regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach klubu, działania na szkodę

klubu, a także nie opłacenia w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej klubu po

terminie uchwalonym przez zarząd klubu,

3) zgonu członka klubu.

8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich przez

sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie.

 

IV. Władze i organy kontrolne klubu

1. Władzami klubu są :

1) walne zebranie członków klubu,

2) zarząd klubu.

2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu.

 

Walne zebranie członków klubu

1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy :

1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji rewizyjnej

klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Główny Kapitanat Sportowy

2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym

sprawozdań finansowych,

4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu,

5) dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu.

2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby członków, a w

drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.

3. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku.

4. Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata w

terminach uzgodnionych z zarządem okręgu PZW.

5. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z wyprzedzeniem

21 dniowym przed terminem zebrania.

 

Zarząd klubu

1. Zarząd klubu liczy od 3 do 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym.

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia

wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:

- wiceprezesa,

- sekretarza,

- skarbnika,

- do trzech członków zarządu.

3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje klub

na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu.

5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy :

1) realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu,

2) kierowanie bieżącą działalnością klubu,

3) zwoływanie walnych zebrań członków klubu,

4) reprezentowanie klubu na zewnątrz,

5) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,

6) zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i finansowymi

oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW,

7) przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu,

8) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do

sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu,

9) szkolenie młodzieży,

10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w sprawach

członkowskich,

11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW,

12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach

sportowych,

13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.

 

Komisja rewizyjna klubu

1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie

członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy :

1) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie rocznego

sprawozdania finansowego,

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu,

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu i

występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego zarządu

klubu.

3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie rzadziej

niż raz w roku.

4. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia z głosem

doradczym w posiedzeniach zarządu klubu.

5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może uchwalić żądanie zwołania walnego

zebrania członków klubu, bez oczekiwania na zebraniu sprawozdawczo - ocenie lub

sprawozdawczo - wyborcze.

6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.

 

V. Fundusze klubu

1. Fundusze klubu składają się z :

1) wpisowego i składek członkowskich klubu,

2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy ,

3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi uchwałami,

4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.

3. Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego budżetu, a

dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa prowadzona jest

zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW.

4. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania finansowego

macierzystego okręgu.

5. W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego

rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu

macierzystego okręgu.

 

VI. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Statutu

Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny i macierzysty Zarząd Okręgu.

 

 

 

2

Regulamin dofinansowania zawodników reprezentujących Klubu WKS Radunia Żukowo w zawodach spławikowych z cyklu Grand Prix Okręgu Gdańskiego oraz Mistrzostwach Okręgu Gdańskiego w roku 2017.

 

 

 1. Klub planuje dofinansować maksymalnie 8-miu zawodników reprezentujących Klub w zawodach okręgowych w 2017. W tym 3x senior, 1x kobieta, 1 x U14, 1 x U18, 1 x U22, 1 x senior 55+

 2. Wysokość dofinansowania wynosi

-50zł na jedną turę na wodzie stojącej

-100zł na jedną turę na wodzie bieżącej

 1. Wyłonienie zawodników do dofinansowania będzie opierało się o wyniki z zawodów klubowych oraz okręgowych w roku 2016 w skład, których wchodzą trzy tury GPX Klubu, trzy tury GPX Okręgu, dwie tury Mistrzostw Klubu i dwie tury Mistrzostw Okręgu.

 2. Sposób obliczania klasyfikacji:

-Z dziesięciu tur do klasyfikacji liczone jest 7 najlepszych wyników, można odliczyć trzy najsłabsze tury w tym takie, w których zawodnik nie startował. Wśród odliczonych tur musi się znaleźć co najmniej po jednej z klasyfikacji okręgowej i klubowej.

- w przypadku, gdy liczba zawodników danej kategorii jest mniejsza lub równa liczbie zawodników dofinansowywanych, zawodnicy maja obowiązek wziąć udział w minimum trzech turach zawodów klubowych, a w zawodach okręgowych muszą się zmieścić w pierwszej połówce klasyfikacji.

-gdy żaden z zawodników z danej kategorii nie spełni warunków na dofinansowanie, to w pierwszych dwóch przypadkach ono przepada a w następnych przypadkach, przechodzi na kolejnych zawodników w liczniej obsadzonych kategoriach. W pierwszej kolejności na seniorów a następnie kolejno: U22, U18, U14, kobiety, seniorów 55+.

 1. Do obliczania klasyfikacji w pierwszej kolejności są brane punkty sektorowe, a następnie łączna waga ryb z liczonych do klasyfikacji tur.

 2. Zarząd Klubu nie planuje zmian w powyższym regulaminie, jednak zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach.

 3. W przypadku kwestii spornych i nieuregulowanych, decyzję o sposobie ich rozwiązania podejmuje Zarząd Klubu, kierując się zasadą równości.

 4. Regulamin został stworzony w celu rozwijania klubowego sportu wędkarskiego oraz rozwoju poszczególnych zawodników.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3marca 2016 roku

3

 

Regulamin klasyfikacji Wędkarz Roku WKS Radunia Żukowo w 2016

 

 

 1. Klasyfikacja roczna 2016 obejmować będzie łącznie zarówno seniorów, juniorów jak i kobiety jednakowo, tzn. jedną klasyfikacją.

 2. Klasyfikacja będzie opierała się o wyniki z zawodów klubowych w roku 2016 w skład, których wchodzą trzy zawody z cyklu Grand Prix Klubu oraz dwie tury Mistrzostw Klubu.

 3. W klasyfikacji Wędkarza Roku 2016 odliczany będzie najsłabszy wynik w jednej z tur zawodów wymienionych w pkt. 2. Przykłady:

 1. Zawodnik startował we wszystkich zawodach, w których kolejno otrzymywał punkty sektorowe 2,3,1,6,2, co sumarycznie daje 14 pkt, jednak odliczając najsłabszy wynik ( 6 pkt. ) na koniec roku zawodnik otrzyma 8 pkt ( 2+3+1+2 )

 2. Zawodnik wystartował tylko w 3 turach za co otrzymał punkty kolejno 3,15,2,1,15, więc do klasyfikacji rocznej otrzyma 21 pkt, pomimo sumy 36 pkt.

 1. Do obliczenia klasyfikacji Wędkarza Roku w pierwszej kolejności są brane punkty sektorowe, następnie łączna waga ryb z tur liczonych do klasyfikacji zawodów.

 2. Sześciu najlepszych zawodników z klasyfikacji otrzyma pamiątkowe wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe o równej wartości.

 3. Wyróżnienia oraz nagrody rozdane zostaną na walnym zebraniu sprawozdawczym w 2017roku

 4. Zarząd Klubu nie planuje zmian w powyższym regulaminie, jednak zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach.

 5. W przypadku kwestii spornych i nieuregulowanych, decyzję o sposobie ich rozwiązania podejmuje Zarząd Klubu, kierując się zasadą równości.

 6. Regulamin został stworzony w celu rozwijania klubowego sportu wędkarskiego oraz rozwoju poszczególnych zawodników.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3marca 2016 roku

 

4

 

Regulamin reprezentowania klubu WKS Radunia Żukowo w zawodach GPX Okręgu i Mistrzostwach Okręgu w 2016 roku

 

 1. Członkowie Klubu mają prawo startu w barwach Klubu w imprezach z cyklu GPX Okręgu oraz Mistrzostwach Okręgu po uzyskaniu zgody Zarządu Klubu.

 2. Opłatę startową za zawodników wnosi Klub.

 3. Zawodnicy indywidualni chęć startu w danych zawodach zgłaszają do Zarządu Klubu najpóźniej na 3 dni, przed upływem terminu zgłoszeń podanego przez ZO PZW w Gdańsku

 4. Drużyny zgłaszają chęć startu i skład do zarządu klubu najpóźniej do 13 marca 2016.

 5. Drużyny zgłaszane są jednorazowo na cały cykl zawodów GPX Okręgu.

 6. Składy drużyn zawodnicy ustalają we własnym zakresie.

 7. Ewentualne zamiany z zawodnikami rezerwowymi wewnątrz drużyny w trakcie sezonu, zawodnicy ustalają we własnym zakresie.

 8. W przypadku gdy zawodnik zgłosi chęć uczestnictwa i nie weźmie udziału w zawodach bez uzasadnionej przyczyny, zobowiązany jest do zwrotu opłaty startowej wniesionej przez Klub w jego imieniu.

 9. Zarząd Klubu nie planuje zmian w powyższym regulaminie, jednak zastrzega sobie prawo do ich wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach.

 10. W przypadku kwestii spornych i nieuregulowanych, decyzję o sposobie ich rozwiązania podejmuje Zarząd Klubu, kierując się zasadą równości.

 11. Regulamin został stworzony w celu rozwijania klubowego sportu wędkarskiego oraz rozwoju poszczególnych zawodników.

 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 3marca 2016 roku